Behandling av personuppgifter

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post, telefon nummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera för de tjänster och produkter som ni väljer att anlita oss för.

Vi har fått dina uppgifter från beställning av våra tjänster och när vi ingått avtal för återkommande leverans. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal/kund. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du är kund hos oss samt lagkrav för bokföring.

De personuppgifter vi behandlar om dig lagras enbart hos oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Anders Holmér, Gustaf Adolfsvägen 3, 611 56 Nyköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på anders@holmerwd.se eller 0706-402025. Du når vårt dataskyddsombud på anders@holmerwd.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

;